ESP

Działania podejmowane w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej jest zadaniem skomplikowanym i złożonym, gdyż z reguły obejmuje dużą liczbę osób, którym trzeba zapewnić schronienie oraz warunki do przetrwania, jednocześnie eliminując potencjalne zagrożenie dla ich bytu. W związku z tym formacje Obrony Cywilnej muszą podejmować rozmaite działania, by cele te udało się osiągnąć, w tym:

powodz
  • zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – odbywa się to w specjalnie do tego przygotowanych tymczasowych i prowizorycznych pomieszczeniach, obozach, namiotach, schronach, które muszą spełniać minimalne normy sanitarne i umożliwić przetrwanie w nich do czasu ustąpienia zagrożenia,
  • zapewnienie zaplecza medycznego, duchowego, psychologicznego – mimo trudnych warunków niezbędne jest zorganizowanie prowizorycznych punktów medycznych, zapewniających nie tylko pomoc doraźną ale w razie konieczności dłuższą opiekę, zastępująca hospitalizację, ponadto w momentach dużego stresu dużym wsparciem jest opieka duchowa i psychologiczna,
  • organizowanie transportu – który z reguły w takich przypadkach ma charakter transportu masowego, ważny więc jest odpowiedni plan jego przeprowadzenia, ustalenie kolejności, priorytetów, nadzorowanie jego przebiegu, pilnowanie porządku,
  • zarządzenie tłumem – ma to szczególne znaczenie w momentach zagrożenia, kiedy panika może spowodować szkody większe aniżeli samo zagrożenie,
  • rozpoznawanie zagrożeń – przy użyciu specjalistycznego sprzętu obecnie naukowcy są w stanie przewidzieć wiele katastrof naturalnych, natomiast liczne prognozy, analizy i obserwacje, a także specjalistyczne działania pozwalają rozpoznawać inne rodzaje niebezpieczeństw, np. zagrożenie konfliktem zbrojnym, migracją ludności na dużą skalę, epidemią,
  • organizacja łączności i komunikacji – w wyniku wydarzeń gwałtownych i nieprzewidzianych, jak wojna czy kataklizm, komunikacja może zostać znacznie uszkodzona, a jej sprawne funkcjonowanie w takim okresie jest niezwykle ważne, głównie po to by dotrzeć do poszkodowanych, aby mogli oni sami znaleźć pomoc, przemieścić się w bezpieczne miejsce itp.,
  • organizowanie działań ratowniczych – w pierwszej kolejności udzielenie pomocy poszkodowanym, następnie usuwanie skutków wystąpienia niebezpiecznego zagrożenia, ograniczenie ich powiększania się poprzez wydzielenie i odizolowanie obszarów zagrożonych,
  • doraźne grzebanie zmarłych – w przypadku zdarzeń o dużej skali działanie te mogą mieć charakter masowy, a ich głównych celem jest zapobieganie wybuchowi epidemii, której sprzyjają pogorszone warunki sanitarne, medyczne itp.,
  • pomoc w przywróceniu działania niezbędnych służb użyteczności publicznej – w ramach tych działań OC świadczy również doraźną pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i tymczasowemu zastąpieniu tych służb, by uniknąć samowoli, chaosu, bezprawia, a w efekcie pogłębiania się sytuacji kryzysowej.
ochrona ludności

Czym jest ochrona ludności

Ochrona ludności polega na obronie osób cywilnych oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami wojskowymi lub powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń naturalnych, cywilizacyjnych, czy innych, które wpływają bezpośrednio na zagrożenie bytu społeczeństwa.

Czytaj całość
podgladanie

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu.

Czytaj całość
oddział specjalny

Ochrona ludności - zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych.

Czytaj całość
żołnierze

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku - o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099.

Czytaj całość