ESP

Struktura policji

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją, powołaną w celu służenia społeczeństwu, zapewnienia ochrony, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Powstała na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji. Podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Na jej czele stoi Komendant Główny Policji, będący przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tej jednostki. Pod jego pieczą działa pierwszy zastępca oraz dwóch zastępców Komendanta Głównego Policji.

helikopter

Na strukturę Komendy Głównej Policji składają się następujące jednostki:

 • Biuro prewencji,
 • Biuro kryminalne,
 • Biuro logistyki policji,
 • Biuro ruchu drogowego,
 • Biuro komunikacji społecznej,
 • Biuro wywiadu i informacji kryminalnych,
 • Biuro łączności i informatyki,
 • Biuro międzynarodowej współpracy policji,
 • Biuro operacji antyterrorystycznych,
 • Biuro historii i tradycji policji,
 • Biuro kadr, szkolenia i obsługi prawnej,
 • Biuro spraw wewnętrznych,
 • Biuro bezpieczeństwa informacji,
 • Biuro kontroli,
 • Zespół audytu wewnętrznego,
 • Główny Sztab Policji,
 • Gabinet Komendanta Głównego.

W ujęciu ogólnym natomiast w strukturze tej formacji można wyszczególnić następujące jednostki:

 • służbę kryminalną – odpowiedzialną m. in. za prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wykrywanie najważniejszych przestępstw, a także rozpoznawanie i zapobieganie im, wykrywanie sprawców tych przestępstw, ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości;
 • służbę śledczą – zajmująca się prowadzeniem postępowań przygotowawczych poprzez gromadzenie materiału dowodowego, który służy następnie do przygotowania aktu oskarżenia, w tym poprzez przesłuchiwanie świadków, dokonywanie okazań rzeczy i osób, przeprowadzanie konfrontacji osób, dokonywanie oględzin i przeszukań;
 • służbę prewencyjną – do której zadań należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania imprez masowych i legalnych zgromadzeń, stanów nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych i katastrof, przywracanie porządku publicznego w przypadku jego zbiorowego naruszania;
 • służby wspomagające (zapewniające zaplecze logistyczne, techniczne, organizacyjne).
ochrona ludności

Czym jest ochrona ludności

Ochrona ludności polega na obronie osób cywilnych oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami wojskowymi lub powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń naturalnych, cywilizacyjnych, czy innych, które wpływają bezpośrednio na zagrożenie bytu społeczeństwa.

Czytaj całość
podgladanie

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu.

Czytaj całość
oddział specjalny

Ochrona ludności - zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych.

Czytaj całość
żołnierze

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku - o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099.

Czytaj całość