ESP

Wspieramy inicjatywy

Zadania policji

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją tworzoną by służyć społeczeństwu, głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jej zadnia określa ustawa o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Należą do nich:

policja
 • ochrona zdrowia i życia ludzi, ich mienia przed bezprawnymi działaniami, które dobra te mogą naruszyć;
 • inicjowanie i organizowanie działań w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 • zapobieganie zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ściganie ich sprawców;
 • nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
 • prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy DNA;
 • ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
 • współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.
ochrona ludności

Czym jest ochrona ludności

Ochrona ludności polega na obronie osób cywilnych oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami wojskowymi lub powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń naturalnych, cywilizacyjnych, czy innych, które wpływają bezpośrednio na zagrożenie bytu społeczeństwa.

Czytaj całość
podgladanie

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu.

Czytaj całość
oddział specjalny

Ochrona ludności - zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych.

Czytaj całość
żołnierze

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku - o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099.

Czytaj całość