ESP

Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego

Wydarzenia zagrażające bezpieczeństwu cywilnemu mogą mieć wiele przyczyn, jednak mechanizm ich powstawania jest zawsze taki sam. Składają się na niego trzy elementy, które występują łącznie:

centrum miasta

1. Źródło – czyli pierwotna przyczyna, siła sprawcza pojawiająca się w wyniku:

 • zjawisk naturalnych, np. trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii,
 • błędów lub wypadków, np. pożar, katastrofa budowlana,
 • zdarzeń prowadzonych celowo, np. działań militarnych, terroryzmu.

2. Czynnik wyzwalający, który może mieć charakter:

 • fizyczny, np. mechaniczne uruchomienie bomby,
 • psychiczny, np. decyzja podjęta w przypływie silnych emocji,
 • niesprawnej infrastruktury cywilizacyjnej.

3. Zagrożone dobro, czyli życie, zdrowie i byt ludności, na których funkcjonowanie składają się czynniki:

 • naturalne,
 • należące do infrastruktury materialno-społecznej.

Łączne wystąpienie tych czynników skutkuje powstaniem zagrożenia dla ludności cywilnej. Może ono przybrać różną postać i stanowić pierwotny lub wtórny rodzaj takiego niebezpieczeństwa.

Zagrożenia o charakterze pierwotnym:

 • zjawiska naturalne – powstałe w wyniku działania żywiołów oraz pochodzące z kosmosu,
 • techniczne – komunikacyjne, technologiczne, budowlane itp.
 • militarne – powstałe w wyniku działań wojskowych lub terrorystycznych,
 • nadzwyczajne zagrożenie środowiska – czyli powstałe w wyniku połączenia zagrożeń militarnych i technicznych, np. skażenie terenu, zatonięcie statku przewożącego broń i amunicję.

Zagrożenia o charakterze wtórnym, czyli powodujące klęski żywiołowe:

 • związane z egzystencją człowieka – masowe zgony, epidemie,
 • społeczne – patologie takie jak narkomania, prostytucja, bezrobocie, zaburzenia psychiczne,
 • zachwianie równowagi środowiska naturalnego – nadmierny przyrost flory i fauny,
 • nadmierna ingerencja w środowisko naturalne – skażenia, zniszczenie środowiska, wpływanie na liczbę zwierząt i roślin.
ochrona ludności

Czym jest ochrona ludności

Ochrona ludności polega na obronie osób cywilnych oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami wojskowymi lub powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń naturalnych, cywilizacyjnych, czy innych, które wpływają bezpośrednio na zagrożenie bytu społeczeństwa.

Czytaj całość
podgladanie

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu.

Czytaj całość
oddział specjalny

Ochrona ludności - zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych.

Czytaj całość
żołnierze

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku - o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099.

Czytaj całość