ESP

Ochrona ludności - zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych. Na działania te składa się wiele zadań, którymi formacje OC się zajmują, m.in. :

 • Ostrzeganie – informowanie ludności o przewidywanym wydarzeniu, a jeśli wystąpiło ono nagle i niespodziewanie podanie do publicznej wiadomości takiej informacji wraz z przedstawieniem możliwych niebezpiecznych następstw i planów co do ewentualnej ewakuacji;
 • Ewakuacja – prowadzona na dużą skalę wymaga wcześniejszego przygotowania strategii, planu oraz zaplecza, do którego ludność będzie przenoszona, a także użycia powszechnych środków komunikacji by poinformować o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia;
 • Przygotowanie schronów – ściśle związane z punktem poprzednim, zapewnienie bezpiecznych schronów, które zagwarantują środki niezbędne do życia, tj. wodę, pożywienie, ochronę przed zimnem itp.;
 • Organizacja schronów – prowadzenie rejestru osób przywożonych do schronu, ich legitymowanie, ewidencja środków, organizacja pracy personelu obrony cywilnej itp.;
 • Ratownictwo – udzielanie niezbędnej pomocy w miejscach dotkniętych niebezpiecznym zdarzeniem, np. podczas klęsk żywiołowych, ale także w miejscach gdzie ludność jest przewożona i gromadzona;
 • Opieka medyczne - zapewnienie właściwego zaplecza oraz opieki medycznej, w tym niezbędnych środków, urządzeń i maszyn;
 • Opieka duchowa – w momentach zagrożenia niezwykle ważne jest wsparcie duchowe i psychiczne, toteż w miarę możliwości należy zapewnić opieką duchownego i psychologa, a nawet stworzyć miejsce do praktykowania religijnych obrządków;
 • Wykrywanie i oznaczania stref niebezpiecznych – wykrywanie zagrożeń a następnie przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się lub zabezpieczenie przed dostępem do nich, np. stref skażenia radioaktywnego czy chemicznego, stref zagrożenia pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi;
 • Oczyszczanie terenu oraz działania ochronne – odkażanie terenu, mechaniczne oczyszczanie, podejmowanie działań by negatywne skutki zdarzenia miały jak najmniejszy wpływ na ludność i środowisko naturalne;
 • Dostarczanie zaopatrzenia oraz tworzenie doraźnych pomieszczeń – stałe monitorowanie zapasów i środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ludności i ich uzupełnianie, szczególnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu i maszyn w trudnych warunkach, bieżące reagowanie na zmieniające się okoliczności, a w razie potrzeby organizowanie mniejszych jednostek, punktów pomocy itp.;
 • Pomoc w przywróceniu i utrzymaniu porządku, pomoc w przywróceniu działania niezbędnych służb użyteczności publicznej – pomoc w powrocie do normalności, codziennego funkcjonowania, ale także zapewnienia bezpieczeństwa i niepogłębiania kryzysu, zapobieganie chaosowi, który mógłby powstać na skutek zaprzestania działalności służb porządkowych, odcięcia dróg komunikacji itp.;
 • Doraźne grzebanie zmarłych – w przypadku klęsk czy innych niebezpiecznych wydarzeń o dużej skali ma to przede wszystkim cel prewencyjny przed wybuchem epidemii;
 • Pomoc w ratowaniu mienia niezbędnego do przetrwania – np. sprzętów szpitalnych, leków, pożywienia, ciepłej odzieży itp.;
 • Wykonywanie innych działań by zrealizować cele stawiane przed OC.
ochrona ludności

Czym jest ochrona ludności

Ochrona ludności polega na obronie osób cywilnych oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami wojskowymi lub powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń naturalnych, cywilizacyjnych, czy innych, które wpływają bezpośrednio na zagrożenie bytu społeczeństwa.

Czytaj całość
podgladanie

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu.

Czytaj całość
oddział specjalny

Ochrona ludności - zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych.

Czytaj całość
żołnierze

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku - o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099.

Czytaj całość