Biuro Nieruchomości Kraków
Struktura policji
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 24 lutego, 2023

Struktura policji

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją, powołaną w celu służenia społeczeństwu, zapewnienia ochrony, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Powstała na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji. Podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Na jej czele stoi Komendant Główny Policji, będący przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tej jednostki. Pod jego pieczą działa pierwszy zastępca oraz dwóch zastępców Komendanta Głównego Policji.

Na strukturę Komendy Głównej Policji składają się następujące jednostki:

 • Biuro prewencji,
 • Biuro kryminalne,
 • Biuro logistyki policji,
 • Biuro ruchu drogowego,
 • Biuro komunikacji społecznej,
 • Biuro wywiadu i informacji kryminalnych,
 • Biuro łączności i informatyki,
 • Biuro międzynarodowej współpracy policji,
 • Biuro operacji antyterrorystycznych,
 • Biuro historii i tradycji policji,
 • Biuro kadr, szkolenia i obsługi prawnej,
 • Biuro spraw wewnętrznych,
 • Biuro bezpieczeństwa informacji,
 • Biuro kontroli,
 • Zespół audytu wewnętrznego,
 • Główny Sztab Policji,
 • Gabinet Komendanta Głównego.

W ujęciu ogólnym natomiast w strukturze tej formacji można wyszczególnić następujące jednostki:

 • służbę kryminalną – odpowiedzialną m. in. za prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wykrywanie najważniejszych przestępstw, a także rozpoznawanie i zapobieganie im, wykrywanie sprawców tych przestępstw, ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości;
 • służbę śledczą – zajmująca się prowadzeniem postępowań przygotowawczych poprzez gromadzenie materiału dowodowego, który służy następnie do przygotowania aktu oskarżenia, w tym poprzez przesłuchiwanie świadków, dokonywanie okazań rzeczy i osób, przeprowadzanie konfrontacji osób, dokonywanie oględzin i przeszukań;
 • służbę prewencyjną – do której zadań należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania imprez masowych i legalnych zgromadzeń, stanów nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych i katastrof, przywracanie porządku publicznego w przypadku jego zbiorowego naruszania;
 • służby wspomagające (zapewniające zaplecze logistyczne, techniczne, organizacyjne).
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.